Vrijdag 24 maart: Avondgebed Aankondiging van de Heer


Avondgebed Aankondiging van de Heer

nieuw voor protestanten in Gouda

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Gouda is er op vrijdag 24 maart a.s, aanvang 19.30 uur een oecumenisch avondgebed in de Kleine Sint-Jan van Gouda gevestigd aan de Hoge Gouwe 107. De voorgangers, majoor Henk van Essen, pastoor Henk Schoon en pastor Paul Schuurmans volgen de voorbeeldliturgie van de werkgroep van het landelijke Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Mark Lippe ondersteunt op orgel met hulp van een gelegenheidscantorij. Zangers zijn van harte genodigd zich nog te melden.

In 2017 wordt de Kerkvernieuwing die Luther 500 jaar geleden begon breed gevierd.

Zo hield de Tilburgse theoloog Hendro Munsterman tijdens de oecumenelezing op 13 januari jl. in de Geertekerk te Utrecht zijn gehoor voor:  “Het oorspronkelijke doel van de Reformatie was om de Westerse, katholieke kerk van binnenuit te vernieuwen. Dat is mislukt. In plaats van de vernieuwing van de kerk, ontstond er een nieuwe, andere kerk. Dat zou Luther nooit gewild hebben. Om de Reformatie te doen slagen is daarom het herstel nodig van de eenheid van de kerk van Christus. De oecumene kan de Reformatie daarbij helpen. Want de oecumene is dienst aan Christus, dienst aan Zijn kerk, en daarmee tegelijkertijd dienst aan de Reformatie.

Waar katholieken en protestanten – vanzelfsprekend samen met alle andere christelijke kerken – voor staan, is om te accepteren dat het doel van de Reformatie niet achter maar vóór ons ligt. Dat de Reformatie zonder oecumene voorgoed mislukt zal blijven. Dit te accepteren stelt ons in staat om niet elkaar aan te blijven staren, te vaak nog steeds met verbazing of verontwaardiging over wat er bij de ander anders is, maar schouder aan schouder in dezelfde richting te kijken.” 

Aan de vooravond van het feest van de Aankondiging van de Heer roept de Raad van Kerken Gouda op tot gebed;  om  ‘schouder aan schouder in dezelfde richting te kijken’, om kerkvernieuwing na de Reformatie te doen slagen. Luther noemde de Aankondiging van de Heer ‘eins der führnehmsten Feste’. Hij bepleitte het eerste deel van het ‘Wees gegroet’ uit de katholieke traditie te behouden als teken van eerbied en toewijding: ‘Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot’ (vgl. Lc. 1,28.42). In de rooms-katholieke, oud-katholieke, anglicaanse en lutherse traditie is de Aankondiging van de Heer een belangrijke feestdag. Wereldwijd worden de gedenkdagen van Maria als Christusfeesten gevierd. Misschien is de Aankondiging wel de eerste gedenkdag die door de kerk in Oost en West wordt gevierd; al eeuwenlang op 25 maart, negen maanden voor de viering van de geboorte van Jezus. Het is de gedenkdag waarin de lof van God om het heil dat Hij in Christus gebracht heeft centraal staat. Vrucht van de hedendaagse oecumenische dialoog is inmiddels de wereldwijde overeenstemming tussen katholieken en protestanten over de rol van Maria als beeld van het geloofsvertrouwen en als beeld van de kerk.

We nodigen alle mensen met een oecumenisch hart in de regio Gouda van harte uit mee te zingen, lezen en danken voor de Reformatie en bidden om kerkvernieuwing in deze tijd van kerkverlating.

Avondgebed AANKONDIGING VAN DE HEER

DATUM:       24 maart 2017

LOCATIE:     de kleine Sint Jan

ADRES:        Hoge Gouwe 107, Gouda
AANVANG:   19.30 uur
(na afloop ontmoeting)

Informatie en aanmelding voor de gelegenheidscantorij bij Jan Willem Fortuin, portefeuillehouder Vieren j.w.fortuin@planet.nl zie ook www.rvkgouda.nl

Verdere documentatie is te vinden op: www.raadvankerken.nl; Oecumenisch Bulletin 1/2017; www.de-eerste-dag.nl ; www.forumkatholiciteit.nl en www.oecumene.nl


40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor kerkleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app geproduceerd. Deze app leid je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijd 

Heeft u een iPhone?                       

Download de app hier in de App Store.                     

Heeft u een Android-telefoon?

Download de app hier in de Google Play Store.


Oecumenische Veertigdagenvespers

Rond het thema ‘Geloof in het leven’ heeft de werkgroep Oecumenische Vespers een zestal Veertigdagenvespers voorbereid.

De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Kerkleden uit katholieke, oud-katholieke en protestantse traditie zullen opnieuw vespers leiden.

De Vespers vinden plaats op de vrijdagen 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april, van 19.30-20.00 uur in de Westerkerk.

Voorgangers zijn achtereenvolgens: Willem den Boer, Agnes Prins-van Dijk, Albert van Riet, Els Klok, Hans Wierenga en Dineke Riet. U bent van harte welkom!

De Werkgroep Oecumenische Vespers wenst u een inspirerende Veertigdagentijd toe, waarin we elkaar in deze tijd van inkeer en bezinning kunnen ontmoeten en samen ontdekken dat God een God van leven is.

De deelnemende kerkgenootschappen bieden u weer een veertigdagenkalender aan.

Meer info over vespers en kalender: Hans Wierenga, hans.wierenga@telfort.nl en Agnes Prins – van Dijk, agnes.prinsvandijk@gmail.com  

 

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor kerkleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app geproduceerd. Deze app leid je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijd 

Heeft u een iPhone?                       

Download de app hier in de App Store.                     

Heeft u een Android-telefoon?

Download de app hier in de Google Play Store.


 

 


Mijn Kerk op internet

Al sinds 2013 is de internetkerk Mijnkerk.nl van start gegaan.

De internetkerk wil de gewone kerk en kerkdiensten niet vervangen. Maar aanvullen. Je kunt een gebedsvraag, kaarsje, geluksmoment of levensverhaal delen. Andere bezoekers kunnen op jouw bijdragen reageren. Zo kunnen er mooie contacten ontstaan, online en in de toekomst misschien zelfs wel eens in real life (irl).

Mijn Kerk is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De digikerk wil een online community rond het christelijk geloof worden waar mensen terecht kunnen met hun vragen, en hun geloof, emoties en twijfels kunnen delen. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mijn Kerk richt zich op mensen die niet (meer) in de kerk komen, op plaatsen waar de kerk niet of nauwelijks is vertegenwoordigd. Daarbij wordt de focus gelegd op de ‘moderne burgerij’, mensen die behoefte hebben aan steun en zorg, en aan rituelen op de sleutelmomenten in het leven.